Regulamin

Witaj!

Poniżej znajdziesz regulamin Wira Pilates – studia Pilates, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zakupu Wejściówki bądź Karnetu uprawniającej do dokonania Rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach, dostępnych metodach płatności oraz odnośnie odwołania zajęć.

Zajęcia w studiu Wira Pilates prowadzone są przez Klaudię Wira prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą „Wira Pilates Klaudia Wira” z siedzibą w Warszawie (02-757), ul. Białej Koniczyny 7A/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 5214014189. Niniejszy regulamin dotyczy również zajęć prowadzonych przez innych pracowników studia Wira Pilates.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail hello@wirapilates.pl

Pozdrawiamy

Zespół Wira Pilates

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, świadcząca o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, bądź informująca instruktora przed zajęciami o wszelkich przeciwwskazaniach i swoim ogólnym stanem zdrowotnym.
 2. Zajęcia – trening prywatny bądź trening w duecie, odbywający się w studiu Wira Pilates, przeprowadzony przez instruktora Wira Pilates.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.wirapilates.pl/ regulamin
 4. Sprzedawca – „Wira Pilates Klaudia Wira” z siedzibą w Warszawie (02-757), ul. Białej Koniczyny 7A/3, NIP: 5214014189
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.wirapilates.pl
 6. Kalendarz Rezerwacji – kalendarz rezerwacyjny w celu zapisania się na zajęcia
 7. Rezerwacja – zarezerwowany termin na zajęcia, które odbędą się w studiu Wira Pilates.
 8. Wejściówka – jednorazowa Wejściówka uprawniająca na zapisanie się na jedne zajęcia w studiu Wira Pilates
 9. Karnet – 4 bądź 8 Wejściówek uprawniające na zapisanie się na 4 bądź 8 treningów w studiu Wira Pilates.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uczestnictwa w zajęciach w studiu Wira Pilates.
 2. Możliwość zakupu Wejściówki bądź Karnetu na zajęcia do może być ograniczona czasowo oraz ilościowo. W okresach, gdy możliwość Rezerwacji zajęć w dogodnym dla Kupującego terminie jest ograniczona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z określeniem dokładnej daty i godziny, do której chce się na niej znajdować.
 3. Kupujący nie może zakupić Wejściówki bądź Karnetu oraz zapisać się na zajęcia anonimowo bądź pod pseudonimem.
 4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zakupu Wejściówki bądź Karnetu w celu uzyskania dostępu do Kalendarza Rezerwacji zajęć w studiu Wira Pilates.
 3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do Kalendarza Rezerwacji, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia zakupionych Wejściówek, Karnetów i odbytych treningów. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. W okresie, w którym możliwość dokonania Rezerwacji w Kalendarzu Rezerwacji jest ograniczona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Rezerwacjami.
 5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Strony opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Samo przeglądanie Strony jest nieodpłatne. Uzyskanie dostępu do Kalendarza Rezerwacji jest odpłatne i następuje po ówczesnym zakupie Wejściówki bądź Karnetu na zajęcia.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

§ 4 Kalendarz Rezerwacji, Karnety, Wejściówki

 1. Zakup dostępu do Kalendarza Rezerwacji odbywa się poprzez wybór Wejściówki bądź Karnetu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze Wejściówki/Karnetu, Kupujący zostanie przeniesiony do Kalendarza Rezerwacji. W Kalendarzu Rezerwacji następnie otrzymuje możliwość wybrania dogodnego dla siebie terminu zajęć i dokonania Rezerwacji. Warunkiem złożenia Rezerwacji jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Dostęp do Kalendarza Rezerwacji uzyskiwany jest po ówczesnym zakupie Wejściówki bądź Karnetu na zajęcia. Wszelkie rodzaje Wejściówek i Karnetów opisane są na Stronie
 3. Proces składania Rezerwacji kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Rezerwację. Kliknięcie w przycisk finalizujący Rezerwację stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o wykonanie treningu w studiu Wira Pilates.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zakup Wejściówki bądź Karnetu, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 5. Grafik w Kalendarzu Rezerwacji jest stale uaktualniany przez studio Wira Pilates w związku z nowymi Rezerwacjami bądź odwołaniami.
 6. W Kalendarzu Rezerwacji Kupujący może dokonać tyle Rezerwacji, na ile przysługuje zakupiona mu Wejściówka bądź karnet.
 7. Każda Rezerwacja może zostać odwołana do 24 godzin przed jej planową realizacją. Każde odwołanie po terminie skutkuje utratą Rezerwacji oraz sumy na nią przeznaczoną.
 8. Anulowanie Rezerwacji na stronie w terminie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowaną realizacją skutkuje zwrotem Wejściówki, bądź jednego z określonej liczby wejść w karnecie, z powrotem na konto Kupującego i może zostać wykorzystana do dokonania kolejnej rezerwacji.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania Rezerwacji w sytuacji nagłej. Kupujący wówczas odzyskuje Wejściówkę na swoje konto i ma możliwość dokonania kolejnej Rezerwacji.

§ 5 Zakup Wejściówek i Karnetów

 1. Przy zakupie Wejściówki bądź Karnetu na Stronie Kupujący powinien wybrać Wejściówkę bądź rodzaj Karnetu z listy dostępnych opisanych na stronie oraz złożyć w Serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz założenie konta na stronie.
 2. Czas na wykorzystanie: pojedynczej Wejściówki – 4 tygodnie od daty zakupu; Karnetu na 4 wejścia – 4 tygodnie od daty zakupu; Karnetu na 8 wejść – 6 tygodni od daty zakupu. Niewykorzystane Wejściówki i Karnety na zajęcia po upływie terminu do nich przepisanego zostają dezaktywowane.
 3. Niewykorzystane wejścia z poprzedniego Karnetu mogą być wykorzystane tylko wówczas, gdy przed upływem jego terminu ważności Kupujący zakupi kolejny Karnet o takiej samej wartości, jak poprzedni i są do wykorzystania w terminie ważności najświeższego zakupionego Karnetu.

§ 6 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po wykonanym treningu w studiu Wira Pilates.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.
 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z zajęciami oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.

§ 8 Stan zdrowotny Kupującego

 1. Kupujący oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a o wszelkich chorobach, kontuzjach i przeciwwskazaniach od lekarza poinformuje instruktora przed zajęciami.
 2. Kupujący oświadcza, że jeśli jest w ciąży na zajęcia przychodzi ze zgodą od lekarza prowadzącego i nie ma przeciwwskazań do ćwiczeń.
 3. Kupujący oświadcza, że ćwiczy na własną odpowiedzialność.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Treści zawarte na Stronie korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Wejściówkami, Karnetami i dostarczonymi Kupującemu treściami, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@wirapilates.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem ze Strony na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023.